صنایع نانو تک آینده / رسانه / نمایشگاه ایران نانو سال 1401

تصاویر روز نخست نمایشگاه ایران نانو مورخ 09-07-1401

تصاویر روز دوم نمایشگاه ایران نانو مورخ 10-07-1401

تصاویر روز سوم نمایشگاه ایران نانو مورخ 11-07-1401

تصاویر روز چهارم و اختتامیه نمایشگاه ایران نانو مورخ 12-07-1401