مدیران هلدینگ صنایع نانو تک آینده(صنتا)

 

هلدینگ صنایع نانو تک آینده

جناب آقای مسعود پناهی 

مدیر مالی و اداری

 جناب آقای مهندس علی کاشی ها   

مدیر توسعه کسب و کار

 جناب آقای دکتر امیر ملکی نژاد

مدیر سرمایه گذاری