اعضای هیئت مدیره هلدینگ صنایع نانو تک آینده

  

مدیر عامل و رییس و نائب رییس هیات مدیره

 

عضو هیات مدیره