صنایع نانو تک آینده / مشارکت ها / طرح های انجام شده