صنایع نانو تک آینده / مشارکت ها / حجم سرمایه گذاری